• zaistiť bezpečnosť elektroinštalácií počas montáže, pri uvádzaní do prevádzky aj počas ich technického života má za úlohu revízny a skúšobný technik
 • náš revízny technik je držiteľom Osvedčenia revízneho technika na revízie vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu E1.0 – bez obmedzenia napätia aj v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu a vo firme vykonáva :
  • VÝCHODISKOVÉ, OPAKOVANÉ A MIMORIADNE REVÍZIE vyhradených elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízie:
   • REVÍZIE NN PRÍPOJOK
   • REVÍZIE BLESKOZVODOV
   • MERANIE IZOLAČNÉHO ODPORU ANTISTATICKÝCH PODLÁH
   • KUSOVÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ROZVÁDZAČOV 
   • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA podľa STN 33 1600: 1996
   • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV podľa STN 33 1610: 2002
 • ako službu pre správcov nehnuteľností ponúkame aj periodické revízie elektrických zariadení v lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č.508/2009 Z.z. (Príloha č.8)
 • po dohode sme samozrejme schopní aj odstrániť všetky závady elektrických inštalácií, zistené pri periodických a mimoriadnych revíziách